Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí 2012-2014

 


19.2.2014

 

Shrnutí závěrečné fáze projektu „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021 - první pololetí školního roku 2013/2014

V rámci vytvořených školních vzdělávacích programů byla implementována témata do tematických plánů jednotlivých předmětů.

V průběhu 1. pololetí školního roku 2013-2014 byly ověřovány vytvořené učební materiály při výuce.

Podle zkušeností pedagogů, kteří ověřovali vytvořené materiály, bylo konstatováno, že materiály jsou žáky přijímány kladně. Navíc je zde přidaná hodnota, že k uvedeným materiálům je stálý přístup nejen ve škole, ale i z domova. V případě nemoci žáka nedochází k tomu, že žák by se s tímto učivem nesetkal.

Problémem avšak zůstává, že i přes snadnou dostupnost materiálů někteří žáci (zvláště u prvních ročníků) nejevili o studium materiálů valný zájem (vyplývá to z výsledků dotazníku žáků).

Pokud se týká druhých a třetích ročníků, kteří již byly osloveny v minulém školním roce, byl zájem o učení pomocí materiálů z e-learningu stále velmi dobrý.
 

Dalším kladem při realizaci projektu byla možnost použití tzv. mobilní učebny (tj. nasazení notebooků v kterékoliv učebně, poněvadž všechny učebny byly dovybaveny WiFi technikou. Přesto nebo právě proto, že žáci měli dispozici notebook s připojením na internet, docházelo často k rozptylování pozornosti otevíráním stránek při probírání učiva (Facebook, Twitter, pošta atd.) Proto lze s povděkem kvitovat zakoupení a nasazení software pro správu PC učebny, kdy vyučující má možnost vypnout přístup ke stránkám (Facebook, Twitter, pošta atd.).


V rámci 6. monitorovacího období byl vytvořen dokument (Licenční smlouva s Krajským úřadem Zlín) o postoupení autorských práv na vytvořené e-learningové materiály.

 

Mgr. Radomír Soural - zástupce manažera projektu

Mgr. Pavel Hrabina - odborný asistent projektu

 


 

21.1.2014

Další zájemci se opět mohli seznámit s probíhajícím projektem na škole.

Dne 17.1.2014 proběhl Den otevřených dveří. Učitelé a tvůrci metodických materiálů měli opět možnost seznámit veřejnost (rodiče a zájemce o studium, zastupitele města Valašské Klobouky) s obsahem projektu.
Rodiče i budoucí žáci velmi kladně hodnotili myšlenku projektu, jeho přínos pro výuku, náplň i  myšlenku přímého přístupu k vyučovaným tématům.
Také v tento den byly žákům rozdávány propagační předměty z projektu.

 

Mgr. Radomír Soural - zástupce manažera projektu

Mgr. Pavel Hrabina - odborný asistent projektu


 

27.11.2014

Využití propagačních reklamních předmětů v rámci publicity „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021 při dnech otevřených dveří na SOU Valašské Klobouky ve dnech 18. 10. 2013, 22. a 23. 11. 2013

 

 

Mgr. Radomír Soural - zástupce manažera projektu

Mgr. Pavel Hrabina - odborný asistent projektu

 


 

21.10.2013

Projekt „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021 pokračoval první fází ověřování metodických materiálů ve výuce od 1.2. 2013 do 28.6.2013.

Samotná fáze ověřování je nutná z důvodu zjištění případných nedostatků, které by mohly vzniknout při výrobě metodických výukových materiélů.

Na poradách realizačního týmu byly problémy při výrobě a ověřování zobecněny, aby se tvůrci v další práci vyvarovali případných chyb.

Členové realizačního týmu mj. kontrolovali správnost citací textů a vložení obrázových materiálů, použití správného logolinku projektu, dodržování základních typografických pravidel apod.
 
Na základě výsledků kontrol na poradách realizačního týmu byli postupně oslovování jednotliví tvůrci pro odstraňování zjištěných nedostatků.

Během měsíce září byl postupně vytvářen propagační leták projektu, který následně distribuován do okolních základních i středních škol, veřejných institucí jako jsou městské a obecní úřady, infocentra, kulturní a společenská a sociální zařízení.

Foto propagačního letáku (kliknutím zvětšíte)

     Měsícem srpnmem 20132 byla ukončena etapa vytváření metodických výukových materiálů tvůrci. V současné době nastupují další dvě etapy projektu:

1. Vytvořené výukové materiály jsou tvůrci postupně ukládány do e-learningového systému OLAT.

2. Od 1.9.2013 do konce ledna 2014 nastává druhá fáze ověřování vyrobených materiálů.


Mgr. Radomír Soural - zástupce manažera projektu

Mgr. Pavel Hrabina - odborný asistent projektu
 

 

 


 

15.05.2013
 
Projekt „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“ (CZ.1.07/1.1.38/01.0021) vstoupil do ověřovací  fáze.
 
Aktivity, které proběhly od začátku roku 2013:
Další školení tvůrců:
- v lednu 2013 proběhlo další kolo školení tvůrců výukových materiálů a ovládání výukového systému OLAT
- pokračuje tvorba metodických materiálů - tato aktivita bude ukončena v srpnu 2013
 
Proškolení žáků:
- všichni žáci tříletých oborů typu H byli v lednu 2013 proškoleni externím lektorem na ovládání a přístup do
systému OLAT. Obdrželi hesla a přístupy do tohoto systému. Od této chvíle mají možnost studovat matriály i
z pohodlí domova a připravovat se tak na výuku.
- ne všechny materiály jsou zatím uvolněny pro tuhle možnost, protože jsou nejdříve ověřovány v samotné
výuce, kdy po konzultacích pedagogů navzájem i s manažery projektu jsou odstraňovány případné chyby, aby výsledné materiály neobsahovaly případné nedostatky. Toto ověřování bude pokračovat až do závěrečné fáze projektu.
 
Proškolení dalších pedagogů:
- pedagogové, kteří přímo nejsou zapojeni do realizace projektu, mají též možnost s těmito materiály
pracovat. Proto byli také v lednu 2013 proškoleni pro možnost využití těchto i materiálů ve "vlastní" výuce.
Byli seznámeni s obsluhou systému OLAT, kde jsou soustředěny vytvořené materiály od tvůrců.
 
Multifunkční barevná laserová tiskárna:
- pro tvorbu pracovních a metodických listů byla vysoutěžena barevná multifunkční laserová tiskárna. Pedagogové mají možnost tuto tiskárně využívat pro účely projektu pod dohledem zástupce manažera projektu
 
 
Zástupce nanažera projektu Mgr. Radomír Soural
Odborný asistent projektu Mgr. Pavel Hrabina

 

 

 


18.03.2013

 

Výzva k podání nabídky projektů:

CZ.1.07/1.5. 00/34. 0459 - "Zkvalitnění výuky prostřednictvim ICT"

a CZ.1.07/1.1.38/01.0021 - "Využiti e- Iearningu pro rozvoj klíčových kompetencí žáků"

 

 

        Valašské Klobouky                                 Mgr. Přemysl Jaroš                                

              18. 3. 2013                                                ředitel školy

 


Ukázky práce tvůrců e-learningového projektu

04.12.12

Za realizační tým projektu Mgr. Pavel Hrabina a Mgr. Radomír Soural

 

Projekt „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. vstoupil od července 2012 do fáze, kdy 12 tvůrců, začalo vypracovávat vyučovací materiály. Rádi bychom veřejnosti ukázali několik prací, které ve finální fázi budou implementovány do e-learningového systému OLAT. Ten budou mít žáci a pedagogové  k dispozici pro výuku a testování od února 2013.

 

Za realizační tým projektu Mgr. Pavel Hrabina a Mgr. Radomír Soural

Níže uvádíme ukázky prací převedené do formátu *.pdf

1. Hlavní konstrukční části budov

2. Základní pojmy z elektrotechniky

3. Stroje na dopravu kapalin

4. Zemědělské stroje

5. Potraviny a výživa

6. Historie výpočetní techniky

7. Nátěrové hmoty

8. Přehled stavebních materiálů

9. Venkovní lešení - postup

 


 

10. 9. 2012

 Další využitelné propagační materiály:

1. Leták velikosti A4 ve formátu *.pdf

2. Leták velikosti A5 ve formátu *.pdf

 


 

11. 5. 2012

První  aktivity projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí

 Na SOU Valašské Klobouky proběhly ve středu 9. 5. a čtvrtek 10. 5. 2012 první  aktivity projektu „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“.

 Řešitelům projektu bylo předáno 12 ks notebooků a zároveň proběhlo úvodní školení pro seznámení se s nainstalovaným softwarem.

 Druhý den (čtvrtek 10. 5. 2012) lektor ing. Ondřej Helar provedl základní školení e-learningového prostředí – systému OLAT (Online Learning and Training). Řešitelé si osvojili práci s vytvářením výukových programů a testů a jejich implementaci do e-learningového systému.

 Za realizační tým projektu

 Mgr. Pavel Hrabina, Mgr. Radomír Soural


Projekt „Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí“.

 
Cílem projektu je zkvalitnit výuku rozšířením využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce. Tím se výuka stane pro žáky přitažlivější a zajímavější. Učitelům umožní tento systém obohatit výuku multimediálními (animace, audio/videonahrávky, grafy, tabulky, prezentace) a zpětnovazebnými prvky (e-kurzy, e-testy, ankety, cvičení, e-úkoly, atd.).
Vzhledem k vysoké úrovni znalosti ovládání ICT technologií mladou generací by měl být žákům tento styl výuky podstatně bližší než klasické frontální postupy.
Současně tento způsob výuky umožní vzájemnou kombinaci různých forem vzdělávání.
Navíc je možné tyto metody použít i pro výuku nepřítomných žáků (např. nemocných nebo dálkově studujících).
Výše uvedeného cíle chceme dosáhnout komplexní integrací hardwarových a softwarových komponent, jež nyní škola vlastní či v rámci projektu pořídí.
K dosažení stanoveného cíle povede i vytvoření souboru e-learningových výukových materiálů, které budou doplňkem tištěných učebnic, a to pro vybrané odborné předměty oborů typu H.
Výše uvedené kroky budou implementovány do školního vzdělávacího programu, čímž dojde k provázání nových metod a prostředků se stávajícím vzdělávacím programem školy.
 
Konkrétní cíle a výstupy projektu:
Cíl 1: rozvoj ICT prostředí školy; výstup: e-learningové vzdělávací prostředí pro interaktivní výuku, hardware a software
Cíl 2: vybudování rozsáhlé databáze e-learningových studijních materiálů; výstup: 21 sad vzdělávacích podkladů
Cíl 3: zavedení e-learningových výukových prostředků do školního vzdělávacího programu a do výuky + evaluace; výstup: inovovaný ŠVP + evaluační studie s dotazníky od zapojených žáků a učitelů
 
Do předloženého projektu bude intenzivně zapojeno 12 učitelů, kteří se budou podílet na tvorbě e-learningových vzdělávacích materiálů.
 
Dalším přínosem je inovace ICT na škole. V rámci projektu bude vytvořeno kvalitní e-learningové prostředí, elektronické úložiště interaktivních výukových materiálů včetně rozsáhlého vzdělávacího obsahu. Elearningové vzdělávací materiály bude tvořit celkem 12 pedagogů pro vybrané odborné předměty dle svého zaměření.
 
Bude zakoupeno 15 notebooků pro žáky do výuky. Notebooky jsou mobilní a umožní realizovat e-learningovou výuku ve všech učebnách, kde se vyučují odborné předměty.
Všechny učebny budou dovybaveny WiFi technikou. Současně bude pořízeno 12 notebooků pro pedagogy - tvůrce vzdělávacích materiálů, vizualizéry, dataprojektory, promítací plátna, stabilní PC v každé učebně,
 
Začátek projektu: 1. 2. 2012
Délka trvání projektu: 24 měsíců
Plánované ukončení: 31. 1. 2014
Celková hodnota projektu: 2.145.844,25 Kč
 
Mgr. Radomír Soural,
zástupce manažera projektu