IROP 2018

 

 


Celý název projektu: SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY - POŘÍZENÍ STROJNÍHO VYBAVENÍ“ (reg.číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002511)


 Jak proběhla soutěž ve zručnosti pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol konané 4. 12. 2018? - viz následující fotogalerie...

  


10.07.18

V rámci projektu Pořízení strojního vybavení naše škola převzala do výuky nový vůz KAROQ 2,0 TDI 4x4 pro výuku žáků v rámci odborného výcviku a zároveň pro výuku autoškoly, která je součástí výuky. Více než 2 leté úsilí práce v rámci projektu IROP nyní přechází do fáze zařazení strojů a techniky do výuky.
Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality výuky odborných technických předmětů zmodernizováním odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si žáci poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí. Tím získají další odborné kompetence, které v budoucnu využijí na trhu práce.  Projekt je, mimo potřebné stavební úpravy, zaměřen především na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které pomáhají realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Výstupem projektu tedy bude pořízení dvou hrotových soustruhů, univerzální frézky, obráběčky, opacimetru včetně analyzátoru, plničky klimatizace, čtyřsloupového zvedáku, vysokotlakého mycího zařízení, svářecího agregátu a zkušebny tlumičů a brzd pro praktickou výuku v rámci obou oborů. Dále pořízení nákladního a osobního automobilu pro výuku autoškoly v rozsahu zákona č. 247/2000 Sb. – Výuka řízení motorových vozidel, která je pro výuku v rámci studia na SOU Valašské Klobouky nezbytná. Jak je již v popisu cílových skupin uvedeno, výuka řízení motorových vozidel je součástí výuky na SOU Valašské Klobouky. SOU Valašské Klobouky provádí výuku řízení motorových vozidel bezúplatně. Součástí projektu je také oprava podlah v dílnách odborného výcviku, která je k dosažení stanoveného cíle nezbytná. Součástí projektu bude také provedení základních venkovních úprav. Výsledkem projektu je především ta skutečnost, že veškeré nově pořízené vybavení pro odborný výcvik žáků a stejně tak i nezbytné stavební úpravy v dílnách odborného výcviku, povedou k ověření, rozšíření i zdokonalení praktických znalostí žáků, čímž bude splněn cíl projektu. Získáním dalších odborných kompetencí se žáci, jakožto hlavní cílová skupina projektu mohou, po řádném ukončení studia lépe uplatnit na trhu práce.
 

Harmonogram projektu:
2016(žádost) - 2017(získání dotace) - 2018(výběrová řízení, realizace) 2019 -2023(udržitelnost projektu) Projekt je v souladu s KAP ZLK.
Nyní jsou hotovy stavební práce. Pět dílen odborného výcviku má zcela nové podlahy. Došlo ke stavebním úpravám, vymalování a některé z těchto dílem mají nové LED osvětlení. Během celé zimy musely být vystěhovány soustruhy. Část techniky byla vyřazena a bude nahrazena novými soustruhy. V rámci odborného výcviku žáci se svými učiteli provedli nátěry, opravy stávajících strojů, opětovné přemístění několika tunových soustruhů, nové osazení, připojení a mnoho další „renovační“ práce na stávající technice a strojích v dílnách.
Celé prázdniny budou probíhat přejímky techniky a strojů, aby od začátku nového školního roku žákům sloužilo celé nové moderní vybavení dílen našeho SOU.
Poděkování patří všem učitelům odborného výcviku, žákům, Bc. Zdeňku Klišovi za pořízení strojů a Bc. Liboru Kostkovi za realizaci stavební části projektu, a též provozním zaměstnancům SOU při realizaci a zabezpečení projektu. Nyní jsme v polovině prací, tak věřme, že celé dílo se podaří se všemi překážkami a nástrahami dotáhnout do části realizace a udržení projektu, v jehož rámci jsou uzavřeny Partnerské smlouvy se základními školami, které mohou v rámci spolupráce tuto techniku využívat pro přiblížení výuky technických oborů. Těšíme se především na žáky a vyučující těchto partnerských škol:
Základní škola Valašské Klobouky
Základní škola Brumov-Bylnice
Základní škola Horní Lideč
Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace

Na projekt je poskytována podpora z EU.
 

Širokou veřejnost zveme na Den otevřených dveří 19. 10. 2018 od 8.00 do 17.00 hodin, kdy se mohou s touto nejmodernější technikou osobně seznámit.

Mgr. Přemysl Jaroš, ředitel
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

 

 

 


Do dílen přibylo další nové vybavení

Vloženo 07.08.18

Mgr. Přemysl Jaroš