Žákovský parlament

Žákovský parlament na SOU Valašské Klobouky
 


Také ve školním roce 2019/2020 se scházejí zástupci jednotlivých tříd na pravidelných schůzkách Žákovského parlamentu. Jeho cílem je vytváření demokratického klimatu školy. Žáci tak mají možnost prostřednictvím tohoto orgánu tlumočit vedení školy své nápady a připomínky k dění ve škole.

Předsedou ŽP je Jiří Petráš (2. Nde).

Do Rady ŽP byli zvoleni: Patrik Šulák (1. Nde),

Denisa Masařová (2. V),

Tereza Burďáková (1. V),

Petr Ošťádal (2. Aa).

Celému Žákovskému parlamentu přeju hodně elánu a chuti spolupodílet se na dění ve škole a důvěru v to, že i malé kroky dokážou velké věci.

Koordinátorka ŽP: Mgr. Tereza Bělašková

 

 

 


 

Dne 11. 10. 2018 na I. zasedání žákovského parlamentu byl zvolen předseda ŽP a Rada ŽP na školní rok 2018/2019:

Předseda ŽP: Jiří Petráš 1.Nde

Rada ŽP:     Dominika Masařová 1. VSČ
                    Tereza Bělašková 1. Nde
                    Marek Macháč 1. VSČ
                    Patrik Šulák 3. Aa

Zástupci naší školy v městském parlamentu budou Dominika Masařová a Tereza Bělašková.
Zástupce naší školy v krajském parlamentu bude Patrik Šulák a Jiří Petráš.                 
V žákovském parlametu jsou zastoupeni žáci všech tříd na SOU a každá třída má většinou dva své zástupce. Žáci tak mají možnost prostřednictvím tohoto orgánu tlumočit vedení školy své nápady, myšlenky a připomínky k dění ve škole.

Předsedovi i Radě ŽP gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně chuti, elánu a kreativity k práci!

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Pavel Hrabina

Ve Valašských Kloboukách 11. 10. 2018
 

 

 


Dne 19. 10. 2017 na I. zasedání žákovského parlamentu byl zvolen předseda ŽP a Rada ŽP na školní rok 2017/2018:

Předseda ŽP: Šárka Obadalová 1.Nde

Rada ŽP:  Šárka Obadalová 1.Nde
                Radim Bodlák 2.Ao
                Dominika Vachalová 1.Aa
                Denisa Hlavicová 2. Bk
                Marek Růžička 3.Aa

Zástupci naší školy v městském parlamentu jsou Šárka Obadalová, Denisa Hlavicová a Jan Mlčúch.
Zástupci naší školy v krajském parlamentu jsou Šárka Obadalová, Denisa Hlavicová, Dominika Vachalová a Jan Mlčúch.                
V žákovském parlametu jsou zastoupeni žáci všech tříd na SOU a každá třída má většinou dva své zástupce. Žáci tak mají možnost prostřednictvím tohoto orgánu tlumočit vedení školy své nápady, myšlenky a připomínky k dění ve škole.

Předsedovi i Radě ŽP gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně chuti, elánu a kreativity k práci!

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Pavel Hrabina

Ve Valašských Kloboukách 19. 10. 2017


 

Dne 22. 11. 2016 na I. zasedání žákovského parlamentu byl zvolen předseda ŽP a Rada ŽP na školní rok 2016/2017:

Předseda ŽP: Václav Lysák

Rada ŽP: Jiří Petráš
                Kristýna Jadavanová
                Karolína Macenauerová
                Adam Jal
         

Předsedovi i Radě ŽP gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně chuti, elánu a kreativity k práci!
Ve Valašských Kloboukách 23. 11. 2016
 

 


 

Dne 1. 3. 2016 byl založen na SOU ve Valašských Kloboukách Žákovský parlament (ŽP).

Skládá se z volených zástupců všech tříd a všech oborů Středního odborného učiliště Valašské Klobouky.

Předseda ŽP:
Renata Martinková 2. Nde

Rada ŽP:
Václav Lysák 2. Oš
Kristýna Jadavanová 3. Bk
Jiří Petráš 1. Ao
Jakub Vaněk 1. Nde

Parlament by měl pomáhat vytvářet demokratické klima ve škole, rozvíjet zájem o dění kolem sebe a napomáhat k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratické společnosti.
Žáci tak mají právo podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se jednat s dospělými, vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor.
Žákovský parlament bude pravidelně zasedat a informovat o své činnosti na školních webových stránkách.

Mgr. Pavel Hrabina
koordinátor ŽP
 

     

 


Zápisy ze zasedání ŽP

1. zasedání (1. 3. 2016) lze stáhnout z tohoto odkazu

2. zasedání (15. 3. 2016) lze stáhnout z tohoto odkazu

 


 

Žákovský parlament - stanovy

Smyslem je vzájemná spolupráce, porozumění a vědomí, že i žáci mohou ovlivnit chod "své" školy.

Na SOU Valašské Klobouky byl zřízen žákovský parlament 1. 3. 2016 jako žákovská zastupitelská organizace.

Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání

důležitých informací a hájení práv dítěte.

 

Parlament předkládá podněty, otázky, a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení

problémů, zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podílí se na chodu školy. Školní

parlament se stal součástí Školního vzdělávacího programu.

Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989

Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

 

Podle této Úmluvy má dítě právo:

• vyjádřit svůj názor a požadavek

• na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské

• na ochranu před jakoukoli diskriminací

• získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje na:

• zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků

• hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat

lhostejnost a nezájem

• pomoc při organizování chodu školy

• řešit připomínky, nápady, náměty žáků – zlepšení chodu školy

Školní parlament má právo zejména:

• vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti

• podílet se aktivně na veškerém životě školy

• přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Školní parlament má povinnosti:

• spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy

a vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu

• respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování

• dbát na tradici školy a její dobrou pověst

• přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy

• správně reprezentovat školu

Cíle školního parlamentu:

• chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby

• chceme předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku

• chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku

• chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd

• chceme řešit připomínky a návrhy žáků, pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak příjemné

• chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností

• prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku

Stanovy školního parlamentu SOU Valašské Klobouky:

• členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně, v nutném případě mohou

být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jeho místo zvolen jiný třídní zástupce

• zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního

parlamentu, nemůže-li se zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat si za sebe náhradu

• všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1

člen – 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají

• povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o jednání na třídnických

• rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná

• parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy

• rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat

• z každého zasedání školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce

• jednání školního parlamentu se jako hosté mohou zúčastnit všichni žáci, učitelé i provozní

zaměstnanci školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

• nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat se

• nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet

• nepoužívat vulgární výrazy

• řešit školní problémy

• předávat jen nezkreslené informace

• spolupracovat v týmu

• zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

 

Ve Valašských Kloboukách dne 1. 3. 2016