Výchovné poradenství

Výchovný poradce na naší škole:


PaedDr. Marie Nguyenová

Konzultační hodiny:  Po 12:35 - 13:20  (pracovna E obory)

                                 Čt  12:35 - 13:20  (pracovna E obory)

                                                         

 

Kontakt: marienguyenova39(zavináč)seznam.cz

              tel.: 731 112 301  (kdykoliv)


 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2019 - 2020


 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ 2019-2020
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky je vzdělávací institucí, ze které vychází i poradenské služby. Hlavním cílem vzdělávání je tak žáky dostatečně vybavit kompetencemi, aby dokázali vhodně využít poradenské služby výchovného poradce, ale také i služby metodika prevence.
Cílem středního odborného učiliště Valašské Klobouky, je vytvořit ucelený systém doplňujících se a zároveň na sebe navazujících informací a výchovně-vzdělávacích aktivit, které vedou k podpoře žáků.

Výchova žáků by měla vést k posílení jejich sebedůvěry, k jejich neustálému osobnímu rozvoji a také jim ukázat zdravý životní styl. Pedagogické působení na jednotlivé žáky není zaměřeno pouze na předání informace, ale především na to, aby žáci byli připraveni na výskyt problémů, které mohou nastat, ale také na to, jak těmto problémům předcházet a jak je vhodně řešit.
Výchovné poradenství je především zaměřeno na dlouhodobé působení na osobnost žáků, k jejich poznání sebe samých, k vlastnímu sebehodnocení a k poznání dovedností, které jsou důležité nejen v praxi, ale také pro život. Pedagogický sbor tak vede žáky k osvojení si mezilidských vztahů, které jsou založeny na demokratických pravidlech a respektují osobnost žáků. Učí je toleranci k druhým, porozumění a podporují je k pozitivním vztahům ve třídě.  Základním bodem je naučit žáky vytvořit vztah k celoživotnímu učení a naučit je zvládat a řešit jejich osobní problémy.
Ve škole je skupina pedagogických pracovníků, která zabezpečuje poskytování informací nejen pro žáky a pedagogické pracovníky této školy, ale i pro zákonné zástupce a rodinné příslušníky žáků. Mezi tyto pracovníky patří:
PaedDr. Marie Nguyenová- výchovný poradce
Mgr. Tereza Bělašková- školní metodik prevence
PhDr. Pavel Čapka- školní psychologPLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE
Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami:
-    spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky
-    seznámení pedagogického sboru s problematikou žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
-    koordinace žáků, kteří mají vypracovaný IVP, plány pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
-    koordinace a zprostředkovávání metodické a odborné pomoci
-    spolupráce se SPC, PPP a zákonnými zástupci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
Péče o talentované a mimořádně nadané žáky:
-    vytvoření ideálních podmínek k rozvoji talentu a nadání, motivace k vyšším cílům
-    podpora k využití talentu k reprezentaci SOU Valašské Klobouky
-    pomoc při zahraničních odborných stážích
Profesionální orientace žáků:
-    informace o možnostech dalšího studia- nástavbového, zajištění podmínek k přijímací zkoušce
-    nabídka pomoci k přípravě přijímacích zkoušek, nabídka pomoci při vyplňování tiskopisů
-    nabídka pomoci při vyhledávání pracovních míst po ukončení studia, ve spolupráci s ÚP seznámení s možností uplatnění na trhu práce
Spolupráce se zákonnými zástupci žáka:
-    informace o chování, prospěchu ale i o problémech žáka
-    koordinace postupu při prospěchových a výchovných problémech žáka
-    poradenská činnost, individuální řešení při výchovných a výukových problémech
-    poradenská činnost při třídních schůzkách
-    pomoc při poskytování zprostředkování odborných služeb poradenských zařízení- psycholog, psychiatr, SVP, SPC, PPP, OSPOD a dalších specializovaných pracovišť
-    poradenská činnost o možnostech dalšího vzdělávání
Spolupráce se žáky SOU Valašské Klobouky:
-    řešení prospěchových a výchovných problémů formou individuálních pohovorů, skupinových pohovorů, „schránka důvěry“
-    řešení osobních problémů
-    zajištění odborných služeb psychologa, psychiatra, sociálních pracovníků
-    zajištění a podpora využití volného času žáků
Spolupráce s odbornými zařízeními výchovného poradenství:
-    SPC: Zlín, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Uherské Hradiště, Jihlava
-    PPP: Zlín, Slavičín, Vsetín, Kroměříž
-    SVP
-    Policie České republiky
-    ÚP Zlín
Náborové akce:
-    jednání s rodiči zájemců o studium na SOU Valašské Klobouky
-    spolupráce při náborové prezentaci s výchovnými poradci na základních školách
-    reprezentace školy v médiích
-    jednání se zástupci organizací státní správy, městského úřadu, soukromých firem
Pravidelná setkávání s výchovnými poradci základních a středních škol, akce v rámci aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.


Valašské Klobouky 30. srpna 2019
Vypracovala: PaedDr. Marie Nguyenová – výchovný poradce
Schválil: Mgr. Pavel Hrabina – ředitel školy