Výchovné poradenství

Výchovný poradce na naší škole:


PaedDr. Marie Nguyenová

Konzultační hodiny:  Každé pondělí 9:45 - 11:15 (pracovna E obory)

Kontakt: marienguyenova39(zavináč)seznam.cz

              tel.: 731 112 301  (kdykoliv)


 

 Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období do r. 2020. (MŠMT)ve formátu *.pdf

 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2017 - 2018


 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ na naší škole

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen samotného studia, ale i ty informace, které jim pomohou při konkrétním rozhodování při řešení jejich problémů.
Hlavním cílem vzdělávání je tak žáky dostatečně vybavit kompetencemi, aby dokázali vhodně využít poradenské služby výchovného poradce, ale také i služby metodika prevence. Cílem středního odborného učiliště Valašské Klobouky, je vytvořit ucelený systém doplňujících se a zároveň na sebe navazujících informací a výchovně-vzdělávacích aktivit, které vedou k podpoře žáků.
Výchova žáků by měla vést k posílení jejich sebedůvěry, k jejich neustálému osobnímu rozvoji a také jim ukázat zdravý životní styl. Pedagogické působení na jednotlivé žáky není zaměřeno pouze na předání informace, ale především na to, aby žáci byli připraveni na výskyt problémů, které mohou nastat, ale také na to, jak těmto problémům předcházet a jak je vhodně řešit.
Termín seznámení žáků s prací výchovného poradce a metodika prevence - úvodní třídnická hodina.
Termín seznámení rodičů (zákonný zástupce) s prací výchovného poradce a metodika prevence - třídní schůzky.
Výchovné poradenství je především zaměřeno na dlouhodobé působení na osobnost žáků, k jejich poznání sebe samých, k vlastnímu sebehodnocení a k poznání dovedností, které jsou důležité nejen v praxi, ale také pro život. Pedagogický sbor tak vede žáky k osvojení si mezilidských vztahů, které jsou založeny na demokratických pravidlech a respektují osobnost žáků. Učí je toleranci k druhým, porozumění a podporují je k pozitivním vztahům ve třídě.  Základním bodem je naučit žáky vytvořit vztah k celoživotnímu učení a naučit je zvládat a řešit jejich osobní problémy.

 
 
1.    CÍLE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

Dnešní doba přináší změnu v pracovní oblasti a pracovní kariéra bude tak trvat u mnohých více jak 40 let. Proto je potřeba věnovat pozornost informacím, které znamená správně zhodnotit a využít:

a)    kariérové poradenství:
•    organizace schůzek s vycházejícími žáky devátých tříd základních škol;
•    organizace schůzek s rodiči (zákonnými zástupci) žáků devátých tříd základních škol;
•    organizace podávání přihlášek na střední odborné učiliště Valašské Klobouky a podávání
      přihlášek pro další studium (maturitní obor);
•    zajištění aktivit mimo školní instituci;
•    zajištění návštěv žáků na úřadu práce v místě bydliště;
•    průběžné aktualizování informací pro kariérové rozhodování;
•    příprava žáků pro vstup na současný trh práce;

Kariérové poradenství – soubor služeb, které mají za úkol pomoci žákům pomáhat v jakékoliv části jejich života, při přípravě vzdělávání do školy, při volbě zaměstnání a také v otázkách rozvoje jejich vlastní kariéry. Smyslem je tedy podpora žáků v rozvoji předpokladů pro jejich celoživotní uplatnění ve světě práce.

b)    výchova a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
•    evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
•    kontrola IVP žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
•    zajištění dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
•    péče o neprospívající žáky, návrhy řešení;

c)    spolupráce s třídními učiteli:
•    řešení problémů s absencí a výchovnými problémy;
•    práce ve výchovné komisi;
•    podávání odborných informací – kariérové poradenství;
•    metodické informace a pomoc pro ostatní pedagogy;

d)    spolupráce s jinými institucemi:
•    spolupráce středního odborného učiliště se školskými poradenskými zařízeními;
•    spolupráce se zdravotnickými zařízeními;
•    koordinace poradenských služeb;
•    spolupráce s úřadem práce;


2.    VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
 
Na středním odborném učilišti Valašské Klobouky působí pedagogové, kteří garantují, že poskytování informací pro žáky neprobíhá izolovaně a žáci tak mohou rady nejen hodnotit a posuzovat, ale také srovnávat s vlastním sebehodnocením, informace dále prohlubovat a celý proces tak mohou opakovat:
•    určení pravidel spolupráce pedagogů a třídních učitelů;
•    posílení vztahů ve třídách mezi novými žáky (první ročníky);
•    vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu;
•    konzultace v oblasti výchovného poradenství;
•    prevence sociálně-patologických jevů;
•    spolupráce s pedagogy;
•    spolupráce v teoretické a praktické výchově;
•    výchova k občanství a etice;
•    spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci);
•    spolupráce s místními organizacemi;
•    vytvoření přátelské atmosféry ve školním prostředí;
•    podpora talentovaných žáků, podpora tvořivosti ve škole;


3.    VEDENÍ ŠKOLY - VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - SPOLUPRÁCE

Vedoucí pracovníci (ředitel, zástupci) středního odborného učiliště Valašské Klobouky zajišťují poskytnutí služeb, které se týkají všech aktuálních problémů, které souvisí nejen s poradenstvím ohledně kariéry, ale také s výskytem sociálně patologických jevů. Vedoucí pracovníci rovněž kontrolují realizaci výchovného poradenství a provádějí kontrolu minimálního preventivního programu, jmenují výchovného poradce, metodika prevence a školní výchovnou komisi. Cílem vedení školy je dobrá spolupráce mezi všemi účastníky výchovného procesu a podpora veškerých aktivit na vhodného využití volného času žáků.
Výchovný poradce a metodik prevence seznámí vedení středního odborného učiliště Valašské Klobouky s návrhem a plánem výchovného poradenství, zajistí spolupráci s vedením a ve vzájemné dohodě pravidelně vyhodnotí plány výchovného poradenství. Výchovný poradce a metodik prevence průběžně podávají informace vedení školy o plnění svých plánů.

 
4.    SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ - VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
V rámci spolupráce celého pedagogického kolektivu je hlavním bodem seznámení s výchovným poradenstvím ve škole a během celého školního roku 2016-2017  budou pedagogové vzdělávání v oblasti kariérového poradenství s a v rámci prevence sociálně patologických jevů:
•    pedagogové využijí získané informace zejména k žákům se SVP;
•    pedagogové budou seznámeni s žáky, kteří potřebují zvýšenou speciální péči;
•    třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem, klasifikačním řádem a s pravidly, která jsou
      na středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách stanovena;
•    minimálně 2x za školní pololetí, nebo také při požadavku žáků, provedou třídní učitelé
      setkání s žáky své třídy, kde se uskuteční diskuze volného tématu (problémy, neúspěchy,
      přání);
•    v rámci třídních hodin bude vyčleněna diskuze týkající se žáků samotných, kariérového
      poradenství, zdravého životního stylu ale také vývojovým a individuálním potřebám žáků;
•    třídní učitelé informují na třídních schůzkách rodiče (zákonné zástupce) o záměrech
      výchovného poradenství a programech,  k prevenci sociálně patologických jevů;
•    pedagogové se podílí na tvorbě a realizací individuálních vzdělávacích plánů;
•    pedagogové vyhledávají nadané žáky;
•    pedagogové upozorňují na žáky neprospívající a pomáhají hledat řešení;
•    pedagogové realizují setkání s žáky devátých ročníků základních škol, seznámí je se
      středním odborným učilištěm ve Valašských Kloboukách (např. Den otevřených dveří,
      individuální setkání na půdě učiliště);
•    spolupráce s ÚP;


5.    PORADENSKÉ SLUŽBY -  SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY

a)    výchovný poradce – vyhledávání žáků se SVP, informace pro žáky, metodická pomoc pro žáky se SVP, zpracování osobní charakteristiky žáků při jejich problémech, informace pro pedagogy a rodiče, individuální pomoc při řešení problémů žáků, spolupráce s institucemi (PPP, SPC, orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce s metodikem prevence, spolupráce s místními organizacemi a ÚP).
b)    metodik prevence- zajištění prevence patologického chování, vypracování preventivního plánu, aktivity v rámci prevenčních činností, osvěta pedagogů a žáků, osvěta rodičů (zákonných zástupců), rozvoj dovedností sociální komunikace, spolupráce s institucemi, zabývajícími se drogovou problematikou, spolupráce s Policií ČR, vyhodnocování programů.
c)    výchovný poradce + metodik prevence - prevence vzniku rizikového chování v oblasti zneužívání návykových, podpora a rozvoj sociálních a občanských kompetencí, poradenské služby.

6.    SPOLUPRÁCE

•    Úřad práce- beseda pro žáky třetích ročníků a jejich uplatnění na trhu práce;
•    Městský úřad Valašské Klobouky- spolupráce se sociálním kurátorem;
•    PPP Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Kroměříž;
•    Nízkoprahové zařízení Kampak Valašské Klobouky;
•    Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky;
•    Zdravotnická zařízení;
•    Policie České republiky;
•    Spolupráce s rodiči;    

7.    INFORMACE, KONTAKTY

•    školní knihovna disponuje literaturou a propagačními materiály, které se zabývají drogovou problematiku, zdravým životním stylem, tělesným a duševním vývojem žáků, materiály jsou přístupny celému pedagogickému sboru;
•    žáci mají dostatek materiálů, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů a propagací zdravého životního stylu;
•    výchovný poradce a metodik prevence poskytují informace o institucích a jmenovitě i odborníky, kteří se zabývají pomocí pro mládež;
•    na nástěnce jsou vyvěšeny a pravidelně doplňovány informace o institucích, pomáhajícím žákům;
•    zpětná vazba je dána formou osobního kontaktu nebo prostřednictvím schránky důvěry, která je umístěna u vstupu ve škole (SOU Valašské Klobouky);


PaedDr. Marie Nguyenová - výchovná poradkyně
 tel. 731 112 301,   email:  marienguyenova39@seznam.cz
 Konzultační hodiny – bude upřesněno – září 2016, telefonicky kdykoliv
                                
Mimo konzultační hodiny a v naléhavých případech jen po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Pavel Hrabina - metodik prevence
 tel. 577 006 459 , email: hrabina@souvk.cz

 Konzultační hodiny- bude upřesněno
 
 

8.    AKCE A AKTIVITY URČENÉ ŽÁKŮM

•    dle aktuální nabídky kulturní a kulturně výchovné akce;
•    divadelní představení;
•    filmová představení;
•    besedy a exkurze;
•    soutěže;
•    nabídky sportovního využití;
•    benefice a nadační aktivity;
•    zájmové aktivity;
•    činnost žáků při domově mládeže SOU Valašské Klobouky;
•    KamPak Valašské Klobouky;
•    ve školní budově je nástěnka (průběžné informace pro žáky a pedagogy o nabídce);
Poradenství je to, jak pomoci žákům překonat jejich vlastní problémy, naplnit jejich požadavky, objasnit jak dosáhnout osobních cílů. Žák by měl sám nabýt přesvědčení, že je ochoten dané problémy řešit a najít kvalitní zdroje k tomuto řešení. Výchovný poradce by pak měl vytvářet vztah, který umožňuje žákům hledat a nalézt své vlastní odpovědi na dané situace.
Všichni pedagogičtí pracovníci by měli umět žákům podat informace, jak se vyrovnat s náročnými situacemi v jejich životě, jak vhodně řešit konflikty, snížit výskyt sociálně patologických jevů a také naučit žáky těmto jevům předcházet.
 

 
9. NÁPLŇ PRÁCE- VÝCHOVNÝ PORADCE
 Poradenská činnost:
a)    poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávání žáků (šetření, administrace, individuální poradenství, poradenství rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, návštěvy úřadu práce a exkurze;
b)     vyhledávání a šetření žáků, vyžadující při vzdělávání zvláštní pozornost;
c)    příprava návrhů na péči o žáky vyžadující při vzdělávání zvláštní pozornost;
d)    zajištění diagnostiky SVP a intervenčních činností pro žáky se SVP;
e)    zajištění podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením;
f)    poskytování služeb kariérového poradenství žáku- cizinci;

Metodická činnost:
a)    zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence;
b)    metodická pomoc pedagogickým pracovníkům;

Informační činnost:
a)    předání odborných informací z kariérového poradenství;
b)    předání odborných informací z oblastí péče o žáka se speciálně vzdělávacími potřebami;
c)    poskytování informací o činnosti středního odborného učiliště Valašské Klobouky;
d)    poskytování informací o činnosti institucí poskytujících poradenské služby;
e)    aktualizace informací a odborných zpráv o žácích v poradenské péče jiných zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních dat;
f)    vedení písemných dokumentů, navržená opatření, realizovaná opatření, záznamy dokládající činnost výchovného poradce;

10. PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017- SOU VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Ve školním prostředí prožijí žáci podstatnou většinu dne, proto je důležité, aby se uměli vyrovnat s problémy a zátěží, které povinnosti ve škole přinášejí a také se naučili vycházet s ostatními ve školním kolektivu. Cílem výchovného poradce a také ostatních pedagogických pracovníků je snaha snížit riziko a omezit vlivy, které narušují zdravý rozvoj adolescenta. Výchova žáků ve školním prostředí má tak ukázat správný směr ke zdravému životnímu stylu, posilovat jejich vlastní sebedůvěru, předávat jim informace ale také poukázat na mnohočetnosti problémů, které mohou nastat. Hlavním cílem je tak dovést žáky k převzetí zodpovědnosti za výsledek vlastního vzdělávání, zvýšit jejich odolnost vůči stresovým situacím, naučit je chování v napjatých životních situacích. Jedním z cílů je i práce a péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, práce s žáky s neprospěchem, individuální konzultace, konzultace pro rodiče a zákonné zástupce, zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům, vedení ke zdravému životnímu stylu, rozvíjení sebekontroly a sebepoznání, posílení sebedůvěry a vytvoření atmosféry vzájemného porozumění a respektu vůči druhým.
Oblasti činností výchovného poradce: studijní, výchovná, konzultační, náborová.
Spolupráce výchovného poradce: žák, žáci, třída, třídní učitel, pedagogický sbor, vedení školy, rodiče, mimoškolní orgány.
Výchovné poradenství plní na SOU Valašské Klobouky tyto úkoly: informační, poradenské, diagnostické, odborně metodické, koordinační.

STUDIJNÍ OBLAST:
-    pomoc žákům prvních ročníků s řešením problémů, které mohou vzniknout s přechodem na SOU Valašské Klobouky
-    adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků
-    spolupráce při formování třídního kolektivu žáků prvních ročníků
-    schůzky všech tříd (obory H, obory E, obor L)- možnosti řešení problémů ve škole
-    evidence žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, konzultace s odbornými zařízeními, péče o žáky se SVP
-    práce s žáky - cizinci
-    evidence žáků s diagnostikovanými poruchami učení
-    řešení studijních problémů jednotlivých žáků, konzultace s ostatními pedagogy
-    vyhledávání žáků, kteří jsou problémoví ve spolupráci s třídními učiteli
-    řešení studijních neúspěchů – konzultace s rodiči, pedagogy, odborníky
VÝCHOVNÁ OBLAST:
-    záchyt počátečních příznaků, které znamenají výchovné problémy (záškoláctví, neomluvená absence, agresivita, nepřiměřené chování a konání)
-    vyhodnocení negativních projevů, konzultace, hledání příčin, stanovení dalších postupů, spolupráce s odborníky

 NÁBOROVÁ OBLAST
-    konzultace s výchovnými poradci základních škol
-    dny otevřených dveří pro budoucí žáky a jejich zákonné zástupce
-    konzultační činnost pro budoucí žáky
-    konzultační činnost pro širokou veřejnost

KONZULTAČNÍ OBLAST
-    pomoc SOU Valašské Klobouky při získávání možných budoucích žáků
-    tvorba informačních materiálů a jejich pravidelné aktualizování
-    telefonické konzultace a písemná komunikace (poštovní korespondence, email, sms) s budoucími žáky, školami v okolí, odbornými institucemi
-    seznámení současných žáků SOU Valašské Klobouky s podmínkami přijetí, pro budoucí žáky např. při Dnech otevřených dveří

OSTATNÍ ÚKOLY
-    vedení evidence žáků
-    evidence v SAS
-    konzultace
-    řešení problémů
-    žáci s IVP

a)    spolupráce s vedením školy: řešení stížností žáků na výuku předmětů, řešení stížností žáků na chování pedagogů ve vyučování, vzájemná pomoc s vedením školy při jednání s dalšími institucemi, zajišťování odborných materiálů
b)    spolupráce s ostatními pedagogy: sledování a podchycení žáků s poruchami učení a chování, vzájemné předávání informací o žácích s problémy, pomoc při řešení výchovných problémů, prevence sociálně patologických jevů, tvorba dotazníků (zjišťování sociálně patologických jevů)
c)    spolupráce s jednotlivými třídami: vstupní informace pro nově příchozí žáky (1.ročník), nabídky zájmových činností a nabídka volnočasových aktivit, monitoring nevhodného chování žáků, konzultační činnost, poradenská činnost, spolupráce s odborníky (PPP, SVP, SPC..), spolupráce se školním parlamentem, spolupráce výchovný poradce- školní metodik prevence - žákovský parlament, besedy, přednášky, nástěnky
d)    spolupráce s žákem: poradenská a konzultační činnost, pomoc při utváření studijních návyků, volnočasové aktivity, příprava studijních plánů pro žáka s výukovými problémy, zlepšování nevhodného chování žáků k druhým osobám, zvládání krizových situací
e)    spolupráce s rodiči: účast na třídních schůzkách, doporučení k odborníkům- zprostředkování pomoci, konzultace na přání rodičů, informování rodičů při studijních problémech, prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s rodiči
f)    spolupráce výchovné poradkyně s dalšími institucemi a orgány: PPP, SPC, SVC, OSPOD, Policie ČR, poradny
g)    ostatní: nástěnky, programy, samostudium, odborná literatura, dokumentace

Vypracovala: PaedDr. Marie Nguyenová
Schválil: Mgr. Přemysl Jaroš          
 
Další práce:
Program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“ Tento program vyhlašuje MŠMT vždy v září daného roku, a to pro období září-prosinec, a pak v lednu daného roku, a to pro období leden až červen. Záleží na každé škole, zda vyhlášený program pro své romské žáky využije a v jakém rozsahu. Celý program podpory naleznete na stránkách MŠMT. Pro bližší seznámení s tímto programem z něj cituji některé části:
(1) V tomto programu jsou poskytovány dotace právnickým osobám a organizačním složkám státu vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „právnická osoba“) na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích (dále jen „žák"), jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.  
(2)  Podpora může být poskytnuta, pokud žák:
a)   je sociálně znevýhodněný podle Čl. III tohoto programu,
b)   se vzdělává v denní formě vzdělávání,
c)   nedosáhl ještě 27 let věku,
d)  neměl v uvedeném období neomluvenou neúčast ve vyučování,
e)  není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy,
f) v  předešlém pololetí školního roku nebylo jeho chování hodnoceno sníženou
známkou   z chování,
h)    není proti němu vedeno trestní ani přestupkové řízení.
 
Sociální znevýhodnění podle článku III:
 
 Za sociálně znevýhodněné se pro účely dotace považují žáci:
1. žijící v rodině, ve které rodič pobírá sociální příplatek z dávek státní sociální podpory (zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů),
2. žijící v rodině, ve které některá ze společně posuzovaných osob pobírá příspěvek na živobytí z dávek pomoci v hmotné nouzi (zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
3. v pěstounské péči nebo svěřené do náhradní rodinné péče, které mají nárok na opakující se dávku pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte) podle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo které na ni nemají nárok jen proto, že jsou poživateli důchodu z důchodového pojištění, a jsou-li poživateli přídavku na dítě. „
Všem žákům, kteří mohou dosáhnout na tuto podporu, poradíme, kde a jak si mají náležitosti vyřídit, ale také je upozorníme, jaké podmínky musí plnit, aby o podporu nepřišli.


Projekt Z:Kariera - kariérové poradenství pro žáky a studenty
Projekt Zlínského kraje Z:Kariera
 Cílem projektu je:
- zvýšit kvalitu kariérového poradenství ve Zlínském kraji
- podpořit výběr optimální vzdělávací cesty žáků
- nalézt vhodnou cestu pro žáky ohrožené špatnou volbou budoucího povolání a předčasným  odchodem ze vzdělávací soustavy
 
Realizace:
- proškolení pedagogických pracovníků
- dodání přístupového kódu pro testování žáků a studentů
- testování probíhá na libovolném Pc připojeného k internetu
- výsledek testu žák obdrží na svůj e-mail během několika minut
- možnost konzultace výsledků
 

 Postup při testování:
1. www.zkariera.cz
2. Odkaz: "Bezplatné testy"
3. Přístupový kód školy
4. Samotné testování - možnost výběru střední škola, vysoká škola, volba povolání atd.
5. Odeslání výsledků
6. Obdržení výsledků na soukromý e-mail
Záškoláctví, jeho příčiny, následky a možné řešení.
Záškoláctví je jev, se kterým se setkáváme čím dál, tím více. Jeho příčin může být několik. Nejčastěji je to nechuť žáka jít do školy, jeho slabá vůle překonávat překážky, strach z písemky, může to být i strach ze šikany. Často je to jen mylný dojem žáků, že čas se dá trávit i příjemněji než ve škole.
Žák, který často ve vyučování chybí, nedoplňuje si učivo, začíná v učení pokulhávat a dostávat horší známky. Neosvojí si základní učivo, na které navazuje další, a celkově mu uniknou souvislosti. Pak ho učení nebaví, protože nerozumí tomu, o čem se vlastně učí. Mnohdy toto vede k další snaze vyhnout se škole, zvláště v dny písemek, a začíná se točit v „bludném kruhu“- nechodí do školy, protože se jí ze strachu vyhýbá z toho, že nic neumí. Nic neumí, protože nechodí do školy. Často toto chování žáka vede v lepším případě k opakování ročníku, v horším případě k vyloučení z učení a ukončení studia.
Řešení je možné jen ve spolupráci s rodiči. Rodiče nemusí vědět, že jejich syn nebo dcera ve škole nebyli a je na učitelích, aby je včas informovali. Nejrychlejší způsob je zaslání SMS zprávy na mobil rodiče. Rodiče by měli v tomto případě navázat kontakt s učitelem, například telefonicky, a celou věc prodiskutovat, co je příčinou a jak pokračovat dál. Také by měli pohovořit se svým synem, či dcerou a zjistit nejen důvody nepřítomnosti ve škole, ale také kde, s kým a jak trávili čas. V žádném případě by neměli záškoláctví omlouvat. Jedině tak naučí své dítě, že následky nesprávného chování si ponese ono samo.