Tiskopisy a žádosti

Pokyny k žádostem

Žádosti nezletilých žadatelů spolupodepisuje rodič (zákonný zástupce) žadatele - zletilí žadatelé mohou před tiskem žádosti její část s údaji o zákonném zástupci smazat nebo při ručním vyplňování proškrtnout.


Uveřejněné vzory jsou doporučené, ale nejsou závazné, žádosti mohou mít i jinou formu, nicméně musí být zřejmé, o co žadatel usiluje.1.    Žádost o uvolnění z tělesné výchovy  (zobrazit zde)
- žádost podává žák, který má být ze zdravotních důvodů (na základě doporučení lékaře) uvolněn z výuky tělesné výchovy;

žádost se podává na pololetí nebo na celý školní rok


2.    Žádost o změnu oboru vzdělávání  (zobrazit zde)

- žádost podává žák nebo student, který chce v rámci stejného ročníku vzdělávání změnit obor vzdělávání; podmínkou pro povolení změny oboru může být úspěšné vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval


 3.   Žádost o opakování ročníku  (zobrazit zde)

- žádost podává žák SOU, který na konci školního roku neprospěl ze 3 a více předmětů (žák, který neprospěl nanejvýš ze dvou předmětů, může konat opravné zkoušky zpravidla v měsíci srpnu), případně neprospěl u opravné zkoušky nebo při komisionálním přezkoušení, nebo neprospěl, protože nebyl z nějakého předmětu klasifikován;


  4.   Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)  (zobrazit zde)

- žádost podává žák nebo student, který z vážných důvodů (např. zdravotní důvody, mateřská či rodičovská dovolená, studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí atp.) žádá o udělení individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání dle IVP je ředitelem školy povolováno zpravidla na dobu pololetí nebo školního roku. 


5.   Oznámení o zanechání vzdělávání   (zobrazit zde)

- oznámení zasílá žák nebo student v případě, kdy zanechává vzdělávání (neprospěje-li na konci roku, není oznámení nutné, nicméně je vhodné); žákem nebo studentem školy přestává být oznamovatel dnem následujícím po doručení žádosti, případně pozdějším dnem uvedeným v oznámení   


6.   Žádost o uvolnění z vyučování (zobrazit zde)

- žádost podává žák, který žádá o uvolnění z vyučování na 2 a více dnů, např. z důvodu rodinné rekreace atp.
(z hodiny uvolňuje vyučující předmětu, na 1 den třídní učitel,na 2 a více dnů ředitel na základě písemné žádosti