Odborný výcvik

Podrobné informace k jednotlivým oborům jsou uvedeny v přehledu
v nabídce  "Nabízené obory" na hlavní stránce,  proto zde uvádíme pouze  informace
týkající se pouze odborného výcviku:

 Odborný výcvik probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku v areálu dílen SOU Valašské Klobouky a na smluvních pracovištích různých firem,  se kterýma škola spolupracuje a které svým vybavením nabízí našim žákům odborný růst a seznámení se s pracovním procesem v praxi.

Tradiční prověrkou praktických a teoretických znalostí žáků jsou každoročně soutěže znalosti a zručnosti v jednotlivých oborech vzdělávání.

Učitelé odborného výcviku směřují žáky k tomu, aby žáci pracovali kvalitně a pečlivě, dodržovali technologické postupy, dodržovali zásady a předpisy BOZP, neplýtvali materiálem, chovali se ekologicky k přírodě, vážili si práce druhých lidí a získávali kladný vztah k výkonu budoucího povolání.  

Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých.

Vyučovací jednotkou v odborném výcviku je učební den, jehož délka je stanovena právními normami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zákoníkem práce – u prvních ročníků 6 hodin, u druhého a třetího ročníku 6 - 7 hodin .

Žáci jsou povinni nastoupit na odborný výcvik podle týdenních plánů nebo podle pokynů učitele odborného výcviku nejpozději 5 minut před jeho zahájením. Odborný výcvik začíná nástupem žáků a jejich převzetím učitelem odborného výcviku nebo instruktorem v místě stanoveným ředitelem SOU a končí po ukončení učebního dne učitelem OV.

Pro vykonávání odborného výcviku obdrží žáci osobní ochranné pracovní prostředky.

Žáci se řídí školním řádem školy a provozním řádem učeben a dílen.

Za produktivní práci jsou žáci v závislosti na počtu odpracovaných hodin a kvalitě práce  finančně odměňováni.

Pro zajištění odborného výcviku v jednotlivých oborech sjednávají  učitelé odborného výcviku se zákazníkem formou smlouvy o dílo zakázky pro jednotlivé obory.

Výhody pro zákazníka: dostupná cena a zaručená kvalita ve sjednaném termínu. 

  

Přehled oborů na naší škole

23-68- H/01  Mechanik opravář motorových vozidel

41-55-H/01   Opravář zemědělských strojů

39-41-H/01   Malíř a lakýrník

36-67-H/01   Zedník

65-51-H/01   Kuchař – číšník

53-41-H/01  Ošetřovatel

36-57-E/01   Malířské a natěračské práce

36-67-E/01   Zednické práce

75-41-E/01  Pečovatelské služby

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby

23-51-E/01  Strojírenské práce