Jídelna SOU

 

 

 

 

 


Seznam alergenů:
 
Lze stáhnout z odkazu ve formátu *.pdf
 
4. 9. 2017

Vedoucí školní jídelny   Zdeňka Naňáková


 

      VNITŘNÍ   ŘÁD   ŠKOLNÍ   JÍDELNY

 
1.       Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Stravování se řídí následujícími předpisy:   - Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) §119a §121
                    - Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
                    - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném                        znění §33b.
         - Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě                            v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění. 
                    - Kolektivní smlouva v platném znění
2.    Na základě vyhlášky 17/2015 Sb. může jídelna poskytovat dietní stravování na základě vyjádření lékaře. Finanční normativ bude stanoven dle nároků dané diety. 
3.       Na stravu ve školní jídelně má nárok žák v době školního vyučování.
4.       Strava ve školní jídelně se vydává:       snídaně   6:05 - 7:30hodin
                                                                     obědy    11:45 - 13:45hodin
                                                                       večeře   17:00 - 17:20hodin         
5.       Každý strávník zaplatí před začátkem stravování zálohu, která činí – 1.500,-Kč ubytovaní
                                                                                                                              500,-Kč ostatní
 
Zaplacením zálohy je strávník přihlášen ke stravování a seznámen s provozním řádem jídelny.
Další stravné se platí hotově, ve výjimečných případech složenkou, první pracovní dny v měsíci za skutečně odstravovaný měsíc. Záloha na stravné se vyúčtovává na konci školního roku, případně při ukončení stravovaní.
6.      Cena stravného činí : snídaně – 14,- Kč   přesnídávka – 9,- Kč   oběd – 28,- Kč   svačina – 9,- Kč   večeře – 25,- Kč. Stravné za celý den je 85,- Kč.
       222872832/0600  -  využijte k úhradě stravného a ubytování, popř. dalších plateb za žáka
 
7.   Odhlášení stravy se provádí nejpozději den předem do 14:00hodin, v případě nemoci v den stravování do 8:00hodin. Odhlášení se provádí osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na číslo 577006456. První den nemoci lze podle §4 odst.9) vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování vydat žákům obědy do jídlonosičů.
8.       Neodhlášená a neodebraná strava propadá.
9.     Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru ve školní jídelně, který dbá na pořádek a čistotu v jídelně.
10.   V jídelně je zakázáno přemisťovat stoly a židle.
11.   Strávník je povinen chovat se v jídelně slušně, ohleduplně a dbát na bezpečnost.
12.   Případné připomínky a dotazy řešte v kanceláři školní jídelny v době od 7:00 do 13:00hodin.     
 
Valašské Klobouky, 1. 11. 2017
 

 


 

Cena ubytování a stravného


    Ubytování: 800,- Kč za měsíc 


    Stravné:    snídaně                    14,00  Kč
                      přesnídávka               9,00  Kč
                      oběd                         28,00  Kč
                      svačina                       9,00  Kč       
                      večeře                       25,00  Kč
                      Celkem:                     85,00 Kč
       

       222872832/0600  -  využijte k úhradě stravného a ubytování, popř. dalších plateb za žáka

         Valašské Klobouky,
         Vedoucí školní jídelny   Zdeňka Naňáková

Platnost od 1. 11. 2017