Enviromentální výchova

 

 

Plán enviromentální výchovy na školní rok 2019/2020
 Hlavním cílem environmentální výchovy je vybavit žáky specifickými kompetencemi, které směřují k odpovědnému environmentálnímu chování, tj. takovému chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality vlastního života. Odpovědné chování nelze ovlivnit pouhým předáváním znalostí o životním prostředí. Je ovlivňováno komplexem vzájemně provázaných specifických znalostí, dovedností a postojů, které se u dětí v různém období rozvíjejí a navazují na sebe.

Environmentální výchova na škole

V rámci environmentální výchovy je škola zapojena do projektu „Zelená škola“. Projekt Zelená škola je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Výhodou pro školu, která se do projektu zapojí, je svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zdarma. Škola zároveň získala podporu ve formě plakátu k označení sběrného místa, informačních letáčků a možnost využívat logo Zelená škola při komunikaci s veřejností.

Pro výuku předmětu základy ekologie, biologie a odborných zemědělských předmětů je na učilišti zřízena odborná učebna, která, ale slouží i pro výuku dalších předmětů.

Cíle školního programu EV na SOU Valašské Klobouky: - chápání základních ekologických souvislostí a postavení člověka v přírodě

- posílení citového a hodnotového vztahu k přírodě a vědomí sounáležitosti s přírodou

- pochopení komplexní problematiky životního prostředí a aktivní přístup k její ochraně

- uvědomění si globálních problémů životního prostředí

- chápání trvale udržitelného rozvoje ve smyslu odpovědnosti každé generace k následující

- pochopení, že je výhodnější životní prostředí chránit, než odstraňovat nákladné škody vzniklé k životnímu prostředí

Prosazování ekologické výchovy ve všech učebních oborech a vyučovaných předmětech je jedním ze stěžejních bodů environmentální výchovy na naší škole. Všechny učební obory na SOU Valašské Klobouky jsou úzce spjaty s problematikou životního prostředí. Je proto nutné žákům vštípit, aby v praxi na tuto skutečnost nezapomněli a naopak se ještě pokud možno pokusili dávající stav zlepšit. V rámci ŠVP jsou vymezeny přesahy jednotlivých předmětů do předmětu základy ekologie a naopak.


 

 

 

       
   
                     Certifikát "Zelená škola"                       Sběrné místo
       
   
             Učebna pro odborné zem. předměty      Učební pomůcky pro Biologii a Zákl. ekologie