Bezplatné zapůjčování učebnic

Na základě §27 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizuje ředitel střední školy fond učebnic a učebních textů, a to nejméně pro 10 % žáků střední školy. Tyto učebnice a učební texty jsou bezplatně zapůjčovány žákům se sociálním znevýhodněním a žákům v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění.
Bezplatné zapůjčování učebnic se dále řídí těmito zásadami:
1. Bezplatně lze zapůjčit pouze učebnice s platnými schvalovacími doložkami uvedenými v seznamu učebnic a učebních textů, které zveřejňuje ve svém Věstníku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
2. O bezplatné zapůjčení učebnic a učebních textů písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo plnoletý žák ředitele školy nejpozději do 15. 9. školního roku.
3. K žádosti doloží doklad sociálním znevýhodněním a hmotné nouzi.
4. Je-li žádost ředitelem školy schválena, vydá učebnice a učební texty hospodář školy.
5. Žák je povinen se zapůjčenými učebnicemi a učebními texty zacházet šetrně a dbát o to, aby nedošlo k jejich poškození, zničení či ztrátě.
6. V případě, že dojde k poškození, zničení nebo ztrátě učebnic a učebních textů z důvodu nedbalosti, je žák povinen je nahradit učebnicemi a texty novými nebo jejich kopiemi.
7. Zapůjčené učebnice a učební texty žáci vracejí nejpozději do konce školního roku hospodáři školy.
 

Schválil: Mgr. Přemysl Jaroš  
Valašské Klobouky   31.  8. 2015