Úřední deska

1. Název

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
 
 
2. Důvod a způsob založení
 
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění stravování a ubytování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:
- Střední škola
- Domov mládeže
- Internát
- Školní jídelna
 
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR): Mgr. Ivana Mňačková, Hrubčíková Petra
     Telefon: 735 791 627, 577006451
      e-mail:  poverenec.oou(zavináč)souvk.cz
 
 
3. Organizační struktura
 
Zařízení:
- IZO 107 870 801, Střední škola
- IZO 110 017 218, Domov mládeže
- IZO 110 030 192, Internát
- IZO 110 017 200, Školní jídelna
 
 

 
 
 
4. Kontaktní spojení
 
   4.1. Kontaktní poštovní adresa:,
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Brumovská 456
766 01 Valašské Klobouky
IČO: 00054771
DIČ: CZ00054771
 
   4.1.1 ID datové schránky: tkyvz3w
 
   4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.
 
   4.3. Úřední hodiny:
Po, St                  7:30 – 17:00
Út, Čt, Pá            7:30 – 14:30   
 
   4.4 Telefonní čísla:          
   
Pro volání použijte univerzální číslo  ve tvaru:

577 006 xxx        (místo xxx dosaďte trojčíslí - např. 451 ústředna)
451  Ústředna                                                                                  
452  Ředitel   (Mgr. Přemysl Jaroš)                                               
453  Sekretariát                                                                               
454  Kabinet ICT  (Mgr. Radomír Soural)
455  Dílna pro obor Automechanik (Bc. Stanislav Tomeček)
456  Školní jídelna 
457  Ekonom učiliště                      
458  Zástupce ředitele (Bc. Josef Zvonek)
459  Sborovna - H obory
460  Stanice technické kontroly
461  Vedoucí učitel OV – H obory  (Bc. Zdeněk Kliš)
462  Sborovna - učitelé OV (Bc. Josef Mana)
463  Obráběcí dílna (František  Matůš)
464  Dílny svařování  (Bc. Radim Valčík)
465  Domov mládeže, Internát (Bc. Ludmila Čechová, PaedDr. Marie Nguyenová)
466  Sborovna - E obory,  + výchovný poradce
468  Zástupce ředitele pro OV   (Bc. Libor Kostka)
469  Kabinet  (Ing. Kamil Ptáček)
470  Kabinet (Ing. Ladislav Tkáč )
481  Údržbář

732 964 961   Mgr. Přemysl Jaroš – ředitel
734 418 309   Bc. Josef Zvonek – statutární zástupce ředitele školy
739 316 975   Bc. Libor Kostka – zástupce ředitele pro OV
739 318 717   Bc. Zdeněk Kliš – vedoucí učitel OV
739 318 707   DM, Internát
739 316 980   ústředna
731 425 795   školní jídelna
734 646 906   stanice technické kontroly
735 791 627   pověřenec pro ochranu osobních údajů
  
   4.5 Adresa internetové stránky:
www.souvk.cz

   4.6 Adresa e-podatelny:
   
podatelna(zavináč)souvk.cz
 


    4.7 Další elektronické adresy:
 
Škola:                                                        souvk(zavináč)souvk.cz
Ředitel:                                                      jaros(zavináč)souvk.cz     
Statutární zástupce:                                zvonek
(zavináč)souvk.cz 
Zástupce ředitele pro odborný výcvik:  kostkal(zavináč)souvk.cz
Ekonom:                                                    ekonom(zavináč)souvk.cz
Vychovatelé:                                             vychovatele(zavináč)souvk.cz
Stanice technické kontroly:                    stk(zavináč)souvk.cz
Školní jídelna:                                            jidelna(zavináč)souvk.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:    poverenec.oou(zavináč)souvk.cz
 
5. Případné platby lze poukázat
 
222872832/0600  -  využijte k úhradě stravného a ubytování, popř. dalších plateb za žáka
20735661/0100 - dotace od zřizovatele

 

 
6. IČO:   00054771
 
 
7. DIČ: CZ00054771
 
 
8. Dokumenty
 
 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
 
   8.1.1 Školní vzdělávací plány
 
       a) H-obory

          ŠVP Automechanik
          ŠVP Kuchař-číšník
          ŠVP Ošetřovatel
          ŠVP Zedník
 
          Dodatek č. 2 k ŠVP - EVVO
       
       b) E-obory
 
          ŠVP Malířské a natěračské práce
          ŠVP Kuchař ve stravovacích službách
          ŠVP Pečovatelské služby          
          ŠVP Strojírenské práce
          ŠVP Zednické práce
 
          Dodatek č. 1 k ŠVP - EVVO
 
 
       c) Nástavbové obory
 
          
          Dodatek č. 2 k ŠVP - EVVO
 
       c) Domov mládeže a internát
           ŠVP
 
 
  8.3. Informace o podání opravného prostředku:
 
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 22
760 01 Zlín
Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy:
    – Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky
 
 8.4. Minimální preventivní program a evaluace MPP, enviromentální výchova
 
 
 
 
                
  8.5 Rozpočet
 
 
 

 
9. Žádosti o informace
 
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
 
b) e-mailem:
    – souvk(zavináč)souvk.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
    – informace týkající se vzdělávacích programů, Školní jídelny, Domova mládeže a Internátu:
 
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky          
Brumovská 456
766 01 Valašské Klobouky
 
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení   školy
(Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.
 
 
11. Opravné prostředky
 
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 22
760 01 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.
 
 
12. Formuláře
 
 12.1 Přihlášky ke studiu 
Obstarání přihlášky ke studiu - na ZŠ, v kanceláři učiliště, v prodejnách SEFT nebo na webových stránkách MŠMT
 

 
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve Středních a vyšších školách:
 
 
 
14. Předpisy
 
   14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 
 
14. 2 Vydané právní předpisy
 
 
 
 
 


Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:
           
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Brumovská 456
766 01 Valašské Klobouky
            
v úředních hodinách:
             Po, St,        7:30 – 17:00
             Út, Čt, Pá,  7:30 – 14:30
 
15. Úhrady za poskytování informací
 
   15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
 
Vydání duplikátu (Vysvědčení, Výuční list): 99,- Kč
 
   15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
 
 
16. Licenční smlouvy
 
 
   16.1 Vzory licenčních smluv
            –
  
   16.2 Výhradní licence
            –
 
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 18. Zveřejnované dokumenty dle úpravy pravidel rozpočtové odpovědnosti:
 
  
 
 
 
Mgr. Přemysl Jaroš
        Ředitel