Školská rada


 


 

 Pozvánka k volbám do Školské rady


Pozvánka na volby do Školské rady SOU Val. Klobouky dne 15. a 16. 11. 2017 ve 13.30 - 14.30  hodin
Volby do školské rady v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle Volebního řádu školské rady, který byl schválen usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012.
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY DNE 16. 11. 2017 ve 13.30 - 14.30 hodin hlavní vstup pro žáky-vstupní chodba u tělocvičny, SOU pro volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020,
Zletilí žáci- provedení volby: 16. 11. od 8.30-9.30 hod učebna číslo 1.
Pedagogičtí pracovníci dne 15.11.2017 ,uč.č.3 ve 14 hodin.

Ředitel SOU Valašské Klobouky  vyhlásil  termín voleb a k volbám svolává oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a pedagogické pracovníky školy. Oznámení obsahuje:

K zajištění přípravy a provedení voleb ředitel jmenuje volební komisi.  Členy volební komise jsou :
PaedDr. Marie Nguyenová, Mgr. Marcela Šuráňová, Ing. Kamil Ptáček

a) základní informace o volbách do školské rady (viz.příloha)
b) informaci o způsobu podávání a náležitostech návrhů na kandidáty na členy školské rady – podávejte návrhy do 13. 11. 2017 – členům volební komise nebo řediteli SOU (s podepsaným souhlasem navrhovaného kandidáta + za koho je navrhován)
c) upozornění, že voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.
d) třídní učitelé zajistí 10 dní před konáním voleb pozvání zákonných zástupců nezletilých žáků - zápisem do žákovské knížky
e) třídní učitelé zajistí pozvání zletilých žáků
f) po skončení voleb do ŠR proběhnou třídní schůzky za 1. čtvrtletí

1. 11. 2017


Mgr. Přemysl Jaroš,
ředitel SOU Valašské Klobouky