Školská rada

 Zápis s doplňujících voleb 24. 4. 2015

  


 

Pozvánka na doplňující volby do Školské rady SOU Val. Klobouky dne 24. 4. 2015 ve 13:30 – 14:30  hodin

 

DOPLŇUJÍCÍ  VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY DNE 24. 4. 2015 ve 13:30 - 14:30 hodin hlavní vstup pro žáky-vstupní chodba u tělocvičny, SOU pro volební období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,

Zletilí žáci- provedení volby: 24. 4. od 8:30 – 9:30 hod učebna číslo 1.

Ředitel SOU Valašské Klobouky vyhlásil termín voleb a k volbám svolává oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty. Oznámení obsahuje:

K zajištění přípravy a provedení voleb ředitel jmenuje volební komisi. Členy volební komise jsou: Mgr. Marcela Šuráňová a Ing. Kamil Ptáček

a) základní informace o volbách do školské rady (viz příloha)
b) informaci o způsobu podávání a náležitostech návrhů na kandidáty na členy školské rady – podávejte návrhy do 17. 4. 2015 – členům volební komise nebo řediteli SOU (s podepsaným souhlasem navrhovaného kandidáta + za koho je navrhován)
c) upozornění, že voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.
d) třídní učitelé zajistí 10 dní před konáním voleb pozvání zákonných zástupců nezletilých žáků - zápisem do žákovské knížky
e) třídní učitelé zajistí pozvání zletilých žáků
f) po skončení voleb do ŠR proběhnou třídní schůzky za 3. čtvrtletí


Valašské Klobouky 7. 4. 2015

Mgr. Přemysl Jaroš,

ředitel SOU Valašské Klobouky

 

 

 


 

Zápis z voleb do Školské rady (pro volební obdobi 1. 1.2015 - 31.12.2017)

 

 

 


 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY DNE 28. 11. 2014 ve 13.30-14.30 hodin hlavní vstup pro žáky-vstupní chodba u tělocvičny, SOU pro volební období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017,

Zletilí žáci- provedení volby : 28.11. od 8.30-9.30 hod učebna číslo 1.

Ředitel SOU Valašské Klobouky  vyhlásil  termín voleb a k volbám svolává oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a pedagogické pracovníky školy. Oznámení obsahuje:

K zajištění přípravy a provedení voleb ředitel jmenuje volební komisi.  Členy volební komise jsou :
Mgr. Marcela Šuráňová a Ing. Kamil Ptáček

a) základní informace o volbách do školské rady (viz.příloha)
b) informaci o způsobu podávání a náležitostech návrhů na kandidáty na členy školské rady – podávejte návrhy do 20. 11. 2014 – členům volební komise nebo řediteli SOU (s podepsaným souhlasem navrhovaného kandidáta + za koho je navrhován)
c) upozornění, že voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.
d) třídní učitelé zajistí 10 dní před konáním voleb pozvání zákonných zástupců nezletilých žáků - zápisem do žákovské knížky
e) třídní učitelé zajistí pozvání zletilých žáků
f) po skončení voleb do ŠR proběhnou třídní schůzky za 1. čtvrtletí


Mgr. Přemysl Jaroš,

ředitel SOU Valašské Klobouky

 

Přílohy: 1. Pozvánka na volby do Školské rady

              2. Volební řád schválený 5. 3. 2012

              3. Souhlas kandidáta - pedagogický pracovník

              4. Souhlas kandidáta - zletilí žáci + zákonní zástupci

              5. Novela Školského zákona č. 472/2011 Sb. platná od 1. 1. 2012 - Školská rada

 


 
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s jeho prováděcími předpisy.
 

Činnost Školské rady
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve SŠ
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
 
 
Školská rada bude zasedat nejméně dvakrát ročně.
V SOU se uskutečnily volby do Školské rady – 25.11.2011

Členové školské rady (pro volební období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014)  
Člen rady jmenovaný zřizovatelem:

           Bc. Milena Kovaříková, členka Rady Zlínského kraje
Člen rady volený  z řad pedagogických pracovníků:

            Bc. Zdeněk Kliš , vedoucí učitel odborného výcviku SOU
Člen rady volený z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Pavel Fojtík, opravář – automechanik