Historie učiliště

 

Historie učiliště
 
 
„5. listopadu 1923 byl otevřen 1. ročník zemské odborné školy hospodářské ve Valašských Kloboukách v domě č. 172 bývalého zemského poslance a starosty pana továrníka Františka Šerého, kterýžto s ochotou propůjčil dvě světnice a předsíň, aby tak vyučování již v roce 1923/1924 umožnil. První správce školy Josef Sklenář, bývalý odborný učitel hospodářský na zemské rolnické škole ve Velkém Meziříčí, nastoupil svůj úřad v novém působišti dne 15. října. Při škole založen byl fond žákovský, který za kratičký čas tří měsíců vzrostl na 1460 Kč uložených u místní městské spořitelny. Do tohoto fondu přispěli: pp.Jhl Dr. Leopold Špíšek, advokát v místě obnosem 1000 Kč, dp. P. Ignát Kremel 260 Kč a starosta města pan Jan Pechanec 100 Kč jakožto hlavní dárci. První a největší starostí správy školy, bylo zajistiti škole stavební a užitkové pozemky. V tomto směru vyšlo město Valašské Klobouky moravského zemského výboru (str. 36/19A) příkladně vstříc darem 1J ½ měřice svých nejblíže položených pozemků, mimo to odstoupeny byly nejlepší pozemky soukromými držiteli, aby získán byl pro školu ideálně vyhovujícíarondovaný celek pozemků, za něž moravský zemský výbor zaplatí asi 50000 Kč. Správou školy zajištěno bylo 15 měřic luk v Mirošově. Celkem bude míti škola asi 45 měřic vlastních pozemků. O výkup pozemků soukromých a vytvoření vyhovujícího jejich celku zasloužil se vzácným porozuměním a agilností starosta města pan Jan Pechanec, rolník a soukeník, č. 451 ve Valašských Kloboukách, jemuž za jeho účinnou pomoc a rady i v jiných směrech, pro věčnou paměť buď též povinné, upřímné díky vzdány. První ročník ve školním roce 1924/25 zůstane na dosavadním místě, druhý ročník je zajištěn v učírně zdejší měšťanské školy laskavostí ředitele chlapecké měšťanské školy, okresního školního inspektora Františka Růžičky. Na škole vyučovali v prvém roku její působnosti: dp. P. Ignát Kremel náboženství 1 hodinu týdně, odborný učitel Bělovský, počty 3 hodiny, učitel Karel Růžička, mravouku a občanskou výchovu 1 hodinu, učitel Jan Kadlec, češtinu zeměpis a dějepis 6 hodin, kolářský mistr Kamas úhrnem 15 hodin v roku. Hospodářským předmětům vyučoval správce školy Josef Sklenář 25 hodin týdně. Podrobnější údaje najdeš v pamětní knize této školy“…tolik citace kroniky města Valašské Klobouky.
 
V dalších desetiletích škola několikrát změnila název, vyučovat se nepřestalo ani v průběhu II. světové války. Klíčovými obory zůstaly po dlouhá období: Opravář zemědělských strojů, Traktorista - mechanizátor, Mechanik - opravář zemědělských strojů, Zemědělec - hospodyňka, Provoz služeb, Technickoadministrativní pracovník a v poslední době nový obor Automechanik, Kuchař(ka) - číšník(servírka) pro pohostinství, nástavbové studium. Podnikání v oboru a Dopravní provoz
 
Na konci 60. let byl postaven nový domov mládeže, provedena přestavba stávající školní budovy. Z celkového tehdejšího počtu 45 zaměstnanců bylo v průměru 10 učitelů, 14 mistrů odborného výcviku, 6 vychovatelů a zbytek tvořili administrativní a provozní zaměstnanci. Počet žáků se pohyboval kolem 250.
 
V posledních desetiletích škola neustále zápasila s nedostatkem vyučovacích prostor jak pro teorii, tak pro praktické vyučování. V roce 1982 byla uvedena do provozu nová hala odborného výcviku a v dalších letech tři nové učebny pro teorii.
 
V 90. letech bylo vybudováno a rekonstruováno: Zámečnické dílny (1992), kompletní plynofikace areálu (1993), oplocení areálu (1995), auto umyvárna, obráběcí dílna, oprava střešních konstrukcí a fasád (1994-95), odkoupení dílen v areálu a jejich přebudování na stanici technické kontroly pro nákladní vozidla, autobusy, speciální vozidla, traktory a přívěsy, stanice měření emisí naftových motorů.
 
1. 1. 2006 se sloučilo, SOU zemědělské a Odborné učiliště a vzniká škola komplexního pojetí s názvem Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Přibývají obory stavebního zaměření, zdravotnický obor, nástavbové studium obor Podnikání. Odborné učiliště přináší výuku se zaměřením na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
 
V roce 2010 procházejí všechny budovy v areálu školy na ulici Brumovská 456 komplexní rekonstrukcí obvodových plášťů, střech. Barevné provedení fasád a celkového sladění objektů provedla Ing. Arch. Květoslava Kruková.
 
V roce 2012 je tato celková změna dovršena decentralizací kotelen a změny vytápění pro samostatné objekty.
 
Z důvodu demografického poklesu žáků se škola zaměřuje i na celoživotní vzdělávání a od roku 2012 se stává Centrem dalšího vzdělávání. Naší školou tak procházejí desítky absolventů z řad dospělých, kteří si další vzdělávání rozšiřují v rámci celé řady rekvalifikačních kurzů v celé řadě oborů.

 

 

Detail obrázku
Detail obrázku
Detail obrázku
Detail obrázku