GDPR

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR): Mgr. Ivana Mňačková, Hrubčíková Petra
     Telefon: 735 791 627, 577006451
      e-mail:  poverenec.oou(zavináč)souvk.cz

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména pro tyto účely:
 

Zajištění vzdělávání
a)    přijímací řízení do prvního ročníku,
b)    zajištění středního vzdělávání,
c)    zajištění odborného výcviku, odborné praxe,
d)    zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
 

Zajištění služeb
a)    poskytování poradenských služeb ve škole,
b)    ubytování žáků školy v domově mládeže, internátě
c)    ubytování cizích osob za úplatu,
d)    zajištění školního stravování, stravování cizích osob za úplatu,
e)    evidence čtenářů školní knihovny,
f)    stanice technické kontroly, měření emisí,
g)    pronájem nebytových prostor.

Kontaktní adresa správce:
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Brumovská 456, 76601 Valašské Klobouky, IČO: 00054771, tel. 577006451, podatelna@souvk.cz  DS: tkyvz3w
 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
tel. 735791627, poverenec.oou@souvk.cz, datová schránka SOU: tkyvz3w
 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední odborné učiliště Valašské Klobouky vztahují.
 

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední odborné učiliště Valašské Klobouky a Vámi.
 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

      Žádost o přístup, opravu, výmaz osobních údajů ………. zde
      Podání stížnosti u dozorového orgánu……….zde
 

 

 

 

 

 

 

Nová maturita

Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky

Brumovská 456
766 01

Telefon:
Spojovatelka: +420 577 006 451
E-mail: podatelna@souvk.cz
Podatelna: podatelna@souvk.cz